Firma w Niemczech – co warto wiedzieć ?

Chcąc założyć firmę w Niemczech przedsiębiorcy działający na tym terenie i świadczący różnego typu usługi, muszą dokonać przede wszystkim obowiązkowej rejestracji swojej polskiej działalności gospodarczej. Jest ona oczywiście niezbędna do celów identyfikacji podatkowej. Wraz z rejestracją, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wykonywaniem w Niemczech usług, czy też realizowaniem zawartej umowy o dzieło w Niemczech, musi zadeklarować swoje cele gospodarcze oraz jasno określić, czym dana firma będzie się zajmowała. Informacje te są następnie przekazywane niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu. Są one obowiązkowe dla wszystkich firm działających w Niemczech. Informacje te są związane z konkretnymi danymi, jednymi z najważniejszych dla przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności. Ponadto muszą one zostać uzupełnione o dokumenty firmy. Do dokumentów tych należą chociażby wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, numer statystyczny Regon oraz numer NIP w kraju, gdzie mieści się główna siedziba firmy. Przedsiębiorstwa z siedzibą poza Niemcami, czyli np. zarejestrowane w Polsce, muszą prowadzić tzw. rejestr zdarzeń gospodarczych, czyli wszystkich operacji i działalności firmy  na obszarze Niemiec. W związku z tym od rejestracji swojej działalności gospodarczej, firma taka może być traktowana przez niemiecką administrację podatkową tak samo, a więc na równych prawach, jak firmy, jak traktuje firmy niemieckie.

Co do wcześniej wspomnianych ważnych danych, które Polska firma musi przekazać niemieckiej administracji, to są one związane z konkretnymi informacjami na temat obrazu działalności. Są to wszelkie informacje mające istotny wpływ na prowadzoną działalność. Do tych danych należą m.in:

– informacje o liczbie pracowników

– informacje o okresie czasu, w którym realizowane będą usługi firmy na terenie Niemiec,

– opis profilu przedsiębiorstwa,

– informacje o siedzibie firmy w Niemczech oraz jej budynkach, pomieszczeniach biurowych, magazynach, halach, czy warsztatach

– dane personalne i dokładny adres miejsca stałego pobytu osoby, która reprezentuje firmę w Niemczech

W Niemczech obowiązują akty prawne, nakładające na przedsiębiorców obowiązek  prowadzenia księgowości w postaci tzw. ksiąg rachunkowych. Istotne w tym względzie są przepisy niemieckiego prawa handlowego oraz niemieckiego prawa podatkowego. Zgodnie z  ich wymogami, przedsiębiorcy działający na terenie Niemiec muszą rejestrować zdarzenia gospodarcze w życiu firmy. W tym celu są oni zmuszeni do prowadzenia ewidencji księgowej i rachunkowej. Składają oni cykliczne raporty,czyli okresowe deklaracje podatkowe, o wysokości osiąganych obrotów. Na koniec danego roku, podsumowują te zdarzenia w celu zamknięcia roku i rozliczenia się z Niemieckim Urzędem Skarbowym. Jest to tzw. bilans roczny firmy z osiągniętych w Niemczech dochodów i należnych do zapłacenia podatków. Każdy przedsiębiorca, musi bezwzględnie wywiązywać się z tego obowiązku, podobnie jak w Polsce.

Jak dokonać rejestracji firmy w Niemczech znajdziesz także tu:

Firma w Niemczech

http://www.tekwoj.pl/firma-w-niemczech-jak-dokonac-rejestracji/